Есть вопросы?

Сейчас 7 гостей онлайн


В системе семейного воспитания детей необходимо соблюдать следующие правила:

• люби свою дитину; радій її присутності, сприймай її такою, якою вона є, не ображай П, не принижуй, не порушуй її впевненості в собі, не піддавай її несправедливому покаранню, не відмовляй їй у твоїй довірі, дай їй привід любити тебе; • люби ребенка; радуйся с ним, принимай его таким, какой он есть, не обижай, не унижай, не нарушай его уверенности в себе, не подвергай его несправедливому наказанию, не отказывай ему в твоём доверии, дай ему повод любить тебя;

• постійно вдавайся до похвали дитини за її правильні вчинки. • постоянно прибегай к похвале ребенка за его правильные поступки. Цим ти спонукаєш її до активної дії; Это побуждает его к действию;

• оберігай свою дитину від негативних фізичних і моральних впливів; • защищай своего ребенка от негативных физических и моральных воздействий;

• створюй у сім'ї моральний затишок. • создавай в семье моральный уют. Нехай сімейне вогнище буде джерелом спокою, радощів, поваги, справедливості та захищеності; Пусть семейный очаг будет источником покоя, радости, уважения, справедливости и защищенности;

• будь для своєї дитини взірцем поведінки, доброчинності; • будь  для своего ребенка образцом поведения, добропорядочности;

• підтримуй щирі родинні зв'язки з бабусями і дідусями, іншими родичами, друзями; • поддерживай искренние родственные связи с бабушками и дедушками, другими родственниками, друзьями;

• не забувай, що діти люблять гратися. • не забывай, что дети любят играть. Знаходь час для організації цікавих ігор з ними; Находи время для организации интересных игр с ними;

• залучай дитину до посильної праці разом з дорослими; • привлекайте ребенка к посильному труду вместе со взрослыми;

• створюй умови, щоб дитина набувала життєвого досвіду, долала труднощі; • создавайте условия, чтобы ребенок приобретал жизненный опыт, преодолевал трудности;

• залучай дитину до посильної праці разом з дорослими; • приобщайте ребенка к физической культуре: занимайтесь физическими упражнениями и спортом вместе с ребёнком;

• залучай дитину до посильної праці разом з дорослими; • привлекайте ребенка к организации культурного досуга: организация домашних праздников, посещение выставок, театров, концертов, прогулки загород, вместе со взрослыми и т.д.;

• чекай від дитини тільки таких думок, суджень і оцінок, на які вона спроможна залежно від рівня розвитку, соціального досвіду; • жди от ребенка только таких мнений, суждений и оценок, на которые он способен в зависимости от уровня его развития, социального опыта;

• привчай дитину до толерантності, культури спілкування з ровесниками, старшими і молодшими; • приучай ребенка к толерантности, культуры общения с ровесниками, старшими и младшими;

• залучай дитину як повноцінного члена сімейного колективу до розв'язання побутових проблем, що виникають у сім'ї; • привлекай ребенка как полноценного члена семейного коллектива к решению бытовых проблем, возникающих в семье;

• не виконуй за дитину тих завдань, з якими вона може впоратися самостійно; • не выполняй за ребенка дела, с которыми он может справиться самостоятельно;

• домагайся, щоб вимоги до дитини були однакові від усіх членів сім'ї; • добивайся, чтобы требования к ребенку были одинаковыми у  всех членов семьи;

• наполегливо працюй над формуванням у дитини почуттів гуманізму і милосердя у ставленні до людей, природного довкілля; • настойчиво работай над формированием у ребенка чувств гуманизма и милосердия по отношению к людям, природной среде;

• постійно залучай дитину до різноманітних видів діяльності. • постоянно привлекай ребенка к различным видам деятельности.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить